จากการที่ได้สั่งสมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้าน INBOUND และ OUTBOUND ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) จนกระทั่งได้ริเริ่มการก่อตั้งบริษัทโดย คุณประกรณ์ กานิล บริษัทได้จัดตั้งโดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 (ค.ศ. 2001) สถานที่ทำการใหม่ อาคารยัวร์ฮอลิเดย์ เลขที่6/3 ซอยอารีย์5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์(662)279-3577 แฟกซ์(662)279-5567 และเนื่องจากต้องขยายเพิ่มโดยเฉพาะทางแผนกตั๋วโดยสาร และ แผนก OPERATION ตามความต้องการของตลาด ทางบริษัทฯจึงได้วางแผนในการขยายสำนักงานแห่งใหม่ในแผนงานปี พ.ศ. 2549

บริษัท ยัวร์ ฮอลิเดย์ จำกัด มุ่งมั่นและตั้งใจไปสู่สถาบันการท่องเที่ยวอย่างได้มาตรฐานสากล โดยผสมผสานกับให้การบริการดูแลเอาใจใส่และน้ำใจไมตรีของคนไทย

ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและกระทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เป็นบริษัทฯท่องเที่ยว ที่ให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และดำเนินธุรกิจ อย่างมีหลักจริยธรรม

บริษัท มุ่งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและ การให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า จึงมีลูกค้าเดินทางกับบริษัทเป็นประจำทุกปี

บริษัท ยัวร์ ฮอลิเดย์ จำกัด 6/3 ซอย อารีย์ 5 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม 10400 โทร 02-279-3577 แฟกซ์ 02-279-5567
E-mail: your_holidays@yahoo.com : www.yourholidaystour.com